สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

แจ้งข่าวสาร

[1] แจ้งงานเร่งด่วน !!! นัดประชุม ฝึกอบรม ติดตามงาน

[2] ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตไปราชการ

[3] ห้องส่งรายงานให้ธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร

[4] วาระการประชุม

[5] ห้อง รับ-ส่ง ข้อมูลระว่าง รพ.สต. กับ รพ.สต.

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

[6] ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

งานที่ต้องส่งเป็นประจำรายสัปดาห์

[7] ส่งรายงาน 43 แฟ้ม

[8] 506

งานผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(นายสันติ ศรัทธาพันธ์)

[9] รับ-ส่งข้อมูล

[-] งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.

งานบริหารทั่วไป/งานประกัน (นางสาวอุมา บุญนาค)

[-] รับ-ส่ง คำสั่ง/แต่งตั้ง

[-] รับ-ส่ง งานประกันสุขภาพ

[-] รับ-ส่ง งานบริหารทั่วไป

งานแพทย์แผนไทย(นายทวีศักดิ์ ปิ่นทอง)

[-] รับ-ส่ง ข้อมูลงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[-] รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

งานพัฒนารูปแบบบริการ (นางสาวดลนภา สุขประดิษฐ์)

[-] รับ-ส่งข้อมูล

[-] งานอื่นๆ

[-] งานพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU)

[-] งานพัฒนา รพ.สต.ติดดาว

[-] งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ(สสม.) (นายอาทิตย์ ธรรมจักร์)

[-] รับ-ส่งข้อมูล

ฝ่ายยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ / กองทุน (นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

[-] รับ-ส่ง งานยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ

[-] กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

งานฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ (นายณัฐพงศ์ ประเสริฐพงษ์)

[-] รับ-ส่ง งานควบคุมโรคติดต่อ

[-] ส่งงานการเยี่ยม pt. TB

[-] งาน EPI + Cover EPI

งานฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ(นางสาวรัตนาภรณ์ พุ่มจันทร์)

[-] ส่งรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

[-] รับส่งงาน DMHT

[-] รายงานบุหรี สุรา

[-] รับส่งงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งต่างๆ

งานทันตสาธารณสุข+งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (นางสาวลักขณา พูลดี)

[-] ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.(น.ส.ลักขณา พูลดี)

[-] ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.(น.ส.ลักขณา พูลดี)

[-] งานทันตสาธารณสุข และ พอ.สว.

งานการเงิน (นางสาววรางคณา พงค์พิทักษ์)

[-] รับ-ส่งข้อมูลงานข้อมูลการเงิน

งานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (สมปอง ชาววัง)

[-] งานส่งเสริมสุขภาพ

[-] งานทันตสาธารณสุข

งานฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ (นางสาวรัตนาภรณ์ พุ่มจันทร์)

[-] รับ-ส่งข้อมูล

งานการแพทย์และสุขภาพจิต (น.ส.รัตนาภรณ์ พุ่มจันทร์)

[-] รับ-ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์

งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (นางสาวขวัญเนตร สุขประดิษฐ์)

[-] หนังสือรับ-ส่ง

[-] ประชาสัมพันธ์

[-] รับ-ส่ง รายงาน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายจิระวัฒน์ พวงแก้ว)

[-] ข้อมูลการได้รับวัคซีนโควิด-19

หนังสือวิทยุ / ประชาสัมพันธ์

[-] หนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

[-] หนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version