สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

แจ้งข่าวสาร => แจ้งงานเร่งด่วน !!! นัดประชุม ฝึกอบรม ติดตามงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ ตุลาคม 09, 2019, 11:21:39 AM

หัวข้อ: จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก2562
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ตุลาคม 09, 2019, 11:21:39 AM
เรื่อง   ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก  ประจำปี  ๒๕๖๒
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไร่ใต้       
   และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย    แบบรายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก  ปี ๒๕๖๒         จำนวน      ๑   ฉบับ
        ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ของทุกปี  เป็นวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) เพื่อเป็นการรณรงค์  สร้างความตระหนักให้ประชาชนทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญได้ทางหนึ่ง  นั้น
   ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จึงขอความร่วมมือจากท่านในการจัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือเนื่องใน  วันล้างมือโลก  ประจำปี  ๒๕๖๒  “มือที่สะอาดสำหรับทุกคน :  Clean Hand for All”  โดยมีแนวทางการดำเนินงาน  ดังนี้
        ๑.ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ การล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย
   ๒.ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนเน้นความสำคัญในเรื่องการล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ๗ ขั้นตอน เพื่อสร้างความตระหนักและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการล้างมือที่ถูกต้อง จนเกิดเป็นนิสัยรักสุขภาพ
        ๓.ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนเข้าถึงจุดบริการการล้างมืออย่างทั่วถึง
ทั้งนี้  กรุณาจัดส่งรายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก  ประจำปี  ๒๕๖๒  พร้อมภาพถ่ายจำนวน  ๑๐  รูป  ให้ทางกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีอนามัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร ผ่านกลุ่มไลน์งานสิ่งแวดล้อมพิบูล หรือแสกน QR code ด้านล่าง ภายในวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เพื่อรวบรวมรายงานส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินต่อไป