สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

แจ้งข่าวสาร => แจ้งงานเร่งด่วน !!! นัดประชุม ฝึกอบรม ติดตามงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ กันยายน 13, 2018, 02:09:59 PM

หัวข้อ: การประเมินตนเองงานอาชีวอนามัย
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 13, 2018, 02:09:59 PM
เรื่อง  ขอความร่วมประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
ด้วย สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคมลพิษสิ่งแวดล้อมในกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยมีมาตรฐานการดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามเกณฑ์ ๑๑ ข้อ และขอให้หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิได้ทำการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์

ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จึงขอแจ้งผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในหน่วยบริการของท่านดำเนินการประเมินตนเองออนไลน์ โดยเข้าไปทำแบบประเมินได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBNdBeWh8yWN_qqoAeSy4bNT61OrbsCndLBtFF3imVBNLybw/viewform
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ และขอให้แจ้งผลการกรอกได้ที่ไลน์กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมพิบูล ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป