สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

แจ้งข่าวสาร => แจ้งงานเร่งด่วน !!! นัดประชุม ฝึกอบรม ติดตามงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: CHAITAT ที่ สิงหาคม 15, 2018, 10:52:17 AM

หัวข้อ: ขอความร่วมมือดำเนินการเร่งรัดควบค
เริ่มหัวข้อโดย: CHAITAT ที่ สิงหาคม 15, 2018, 10:52:17 AM
เรื่อง   ขอความร่วมมือดำเนินการเร่งรัดควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระเว
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผนสุ่มสำรวจหาดัชนีลูกน้ำยุงลาย  เดือนสิงหาคม  2561     จำนวน      ๑      ฉบับ
               
                ตามที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ได้แจ้งกำหนดการแผนสุ่มสำรวจหาดัชนีลูกน้ำยุงลาย  เดือนสิงหาคม  2561  เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดอุบลราชธานี  นั้น
                ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร  จึงขอความร่วมมือมายังท่านดำเนินการเร่งรัดควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่  โดยเน้นการสำรวจความชุกลูกน้ำยุงและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุง  ในระหว่างวันที่  15 – 16  สิงหาคม  2561  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการดำเนินงานในโครงการดั่งกล่าวข้างต้น

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป